Condicions d'us

1 - Informació sobre els productes

Tots els productes estan realitzats de forma artesana utilitzant materials nobles com l'Or, la Plata i els coure.

2 - Preus

Tota la informació que apareix a la nostre botiga on line, correspon a productes que produeix i distribueix Anhel Taller de Joieria . No asumim la responsabilitat sobre qualsevol error tipogràfic o aritmètic que pugui constar a la nostre pàgina web.

3 - Disponibilitat

Anhel Taller de Joieria disposa en stock de quasi el 99% dels productes, tot i  que no es garantitza una disponibilitat total en el moment de la compra. En el supòsit de que no hi hagi stock, el procés de fabricació serà com a màxim de 10 dies. Anhel Taller de Joieria farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en el servei de totes les comandes. Cal matitzar, que en ocasions, i degut a causes difícilment controlables per Anhel Taller de Joieria, com errors humans o incidències als sistemes informàtics, és possible que la quantitat informada en stock pugui variar.

Per descomptat en el supòsit que el producte no estigui disponible després de realitzar-se la comanda, el client serà informat per email de la anulació total o parcial d'aquesta. La anulació parcial de la comanda degut a la falta de disponibilitat no dóna dret a la anulació de la totalitat de la comanda. Si a causa d'aquesta anulació el client vol retornar el producte entregat tindrà que seguir els passos estipulats a l'apartat Retractació i Devolució.

4 - Pagament

El client es compromet a pagar en el precís moment que realitza la comanda. Al preu inicial que figura a la Botiga OnLine per cadascun dels productes seleccionats, si sumarán les tarifes corresponents a les despeses d'enviament pertinents. En qualsevol dels casos, aquestes tarifes serán comunicades previament al client abans de formalitzar la pròpia compra.

El ticket o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar a la nostre web a la secció "El meu compte", "Les meves comandes".

El client tindrà que abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant el pagament a través del sistema de PayPal, transferencia bancaria, o contrareembols.

El Client tindrà que notificar a Anhel Taller de Joieria qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la seva compte utilitzada en la compra, mitjançant email o vía telefònica, tan ràpid com sigui possible, per tal que Anhel Taller de Joieria pugui realitzar les gestions oportunes.

5 - Entregues

I. Entrega del producte

Anhel Taller de Joieria es compromet a entregar el producte en perfecte estat a la direcció que el Client indiqui en el formulari de la comanda, i que aquesta estigui compresa dins del Territori. Amb la finalitat d'optimitzar la entrega, agraïrem al Client que indiqui una direcció en la qual la comanda pugui ser entregada dins l'horari laboral habitual.

Anhel Taller de Joieria no serà en cap cas responsable, per errores causats en la entrega quan la direcció d'entrega introduïda pel Client en el formulari de la comanda no s'ajusti a la realitat, o no s'hagin introduït.

 

II. Plaç d'entrega

El plaç màxim fixat per les entregues és de deu (10) dies, encara que el plaç d'entrega habitual de Anhel Taller de Joieria oscila entre els 2 i els 4 dies.

Les entregues del producte sempre que sigui possible es realitzaran amb caixes reciclades sense devolució i no es facturarán en cap cas.

La entrega es considerarà efectuada a partir del moment en el qual la empresa de transports posa el producte a disposició del Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la empresa de transports.

En el supòssit de retrasos en la entrega de les comandes imputables a Anhel Taller de Joieria, el Client podrà anular la seva comanda d'acord amb el procediment descrit a l'apartat Retractació i devolució.

No es considerarà retràs en la entrega aquells casos en que la comanda estigui posada a disposició del Client per part de l'empresa de transports dins del plaç acordat i no s'hagi pogut  entregar per problemes inputats al Client.

III. Dades d'entrega, Entregues no realitzades i extraviaments

En el precís instant que la mercaderia surt d' Anhel Taller de Joieria, s'informarà al sistema a la secció "El meu compte", "Les meves comandes", del numero de tramesa i el número d'atenció al client de l'empresa de transports responsable de l'entrega, de manera que, en el cas que surgís alguna incidència en la entrega, el Client pot contactar per tal de resoldre-la.

Si en el moment de l'entrega el Client es troba ausent, el transportista deixarà un comprovant indicant com concertar una nova entrega.

Si passats 7 dies hàbils desprès de la sortida de magatzem de la comanda, no s'ha concertat la entrega, el Client tindrà que posar-se en contacte amb Anhel Taller de Joieria. En el supòsit de que el Client no actuï d'aquesta manera, passats 10 dies hàbils desde la sortida del taller de la comanda aquesta serà retornada als nostres magatzems i el Client tindrà que fer-se càrrec de les despeses d'enviament i del retorn a origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió associades.

Si el motiu pel que no s'ha pogut realitzar la entrega és l'extraviament de la mercancia, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, els plaços de resposta dels nostres transportistes poden oscilar entre una i tres setmanes.

IV. Diligència en el lliurament

El Client tindrà que comprovar el bon estat del(s) paquet(s) davant del transportista que, per compte d'Anhel Taller de Joieria, realitzi la entrega del producte solicitat, indicant a l'albarà d'entrega qualsevol anomalía que es pugui detectar en l'embalatje. Si, posteriorment, una vegada revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència com cops, rotures, indicis d'obertura o qualsevol desperfecte causat en el(s) paquet(s) per el lliurament, aquest es compromet a comunicar-ho a Anhel Taller de Joieria vía email en el menor plaç de temps possible i en un màxim de 7 dies hàbils des del lliurament.

6 - Retractació i devolució

Tots els productes comprats a Anhel Taller de Joieria es podran retornar i ser reemborsats, sempre que el Client comuniqui a Anhel Taller de Joieria la intenció de retornar el/s producte/s adquirit/s dins d'un plaç màxim de 10 dies hàbils contant des de la data de lliurament i que compleixin les següents condicions.

El producte ha d'estar en el mateix estat en que es va entregar, conservant en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetat original.

El lliurament té que realitzar-se utilitzant la mateixa caixa/palet en la que s'ha lliurat, o si no, en algún format similar que garantitzi la devolució en perfecte estat.

S'ha d'adjuntar una còpia de l'albarà d'entrega, a part dels productes retornats i el motiu de la devolució.

En cap cas s'acceptarà un retorn de qualsevol producte personalitzat a mida, ja sigui per serigrafies fetes a mida de client o mides de caixes especials.

Per tal de procedir a una retractació o entrega s'ha de posar en contacte amb nosaltres via email o telèfon, i seguir el procediment que marcarà la seva persona responsable.